Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Právní doložka
  • CZ
  • SK

Právní doložka

Návštěvní řád internetových stránek bolzano.cz

Provozovatelem internetových stránek bolzano.cz, je společnost Bohdan Bolzano s.r.o., se sídlem: Huťská 126, 272 01 Kladno.

Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek bolzano.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek bolzano.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

Jakékoliv užití internetových stránek bolzano.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek bolzano.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek bolzano.cz.

Na internetových stránkách bolzano.cz jsou společností Bohdan Bolzano s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bohdan Bolzano s.r.o.

Veškerý obsah internetových stránek bolzano.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek bolzano.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Bohdan Bolzano s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek bolzano.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách bolzano.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách bolzano.cz.

Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek bolzano.cz.

Každý návštěvník užívá internetové stránky bolzano.cz na vlastní riziko. Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek bolzano.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné, anebo úplné nefunkčnosti. Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek bolzano.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek bolzano.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Bohdan Bolzano s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Bohdan Bolzano s.r.o.

Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách bolzano.cz. Společnost Bohdan Bolzano s.r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 9. 2011.