Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Právna doložka
  • CZ
  • SK

Právna doložka

Návštevný poriadok internetových stránok bolzano.sk

Prevázdkovateľom internetových stránok bolzano.sk, je spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o., so sídlom: Huťská 126, 272 01 Kladno.

Prevádzkovateľ žiada všetkých návštevníkov internetových stránok bolzano.sk, aby sa riadne zoznámili s týmto návštevným poriadkom, upravujúcim podmienky prístupu a prevádzky internetových stránok bolzano.sk, a tieto stránky užívali len potom, ako budú s týmto návštevným poriadkom súhlasiť.

Akékoľvek užívanie internetových stránok bolzano.sk, alebo ich akékoľvek časti inak ako pre osobnú potrebu, obzvlášť ich ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravou či získania ďalších rozmnoženín je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru internetových stránok bolzano.sk. Užívanie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv spoločnosti Bohdan Bolzano s.r.o. a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou obsahu internetových stránok bolzano.sk.

Na internetových stránkach bolzano.sk sú společnosťou Bohdan Bolzano s.r.o. oprávnene využívené dáta ďalších osôb, ktorí sú ich autormi, majiteľmi, distribútormi alebo ich zdrojom. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Bohdan Bolzano s.r.o.

Všetok obsah internetových stránok bolzano.sk slúži len pre informáciu. Obsah internetových stránok bolzano.sk bol získaný zo zdrojov, ktoré spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. považuje za spoľahlivé. Spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohoto obsahu. Obsah internetových stránok bolzano.sk je priebežne obnovovaný a upravovaný. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné zdieľanie uverejnené na internetových stránkach bolzano.sk musia byť posudzované vo vzťahu k okamžiku ich prvotného uverejnenia na internetových stránkach bolzano.sk.

Spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. si vyhrazuje právo kedykoľvek bez predošlého upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu internetových stránok bolzano.sk.

Každý návštevník užíva internetové stránky bolzano.sk na vlastné riziko. Spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním internetových stránok bolzano.sk a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej, alebo úplnej nefunkčnosti. Spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybného fungovania internetových stránok bolzano.sk a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

Pokiaľ sa návštevník pohybuje v časti internetových stránok bolzano.sk, ktoré sú prístupné len po registrácii a zadaní užívateľského mena a hesla, potom sú dáta poskytnuté návštevníkom použité pre personifikáciu týchto stránok a čerpaných služieb. V prípade registrovaného prístupu má spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. právo používať údaje poskytnuté v tejto súvislosti návštevníkom pre marketingové účely v rámci spoločnosti Bohdan Bolzano s.r.o. či pre iné účely, súvisiace s podnikaním spoločnosti Bohdan Bolzano s.r.o.

Spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. je oprávnená sa spojiť s registrovanými návštevníkmi za účelom overenia aktuálnosti resp. správnosti ním poskytnutých osobných údajov. Údaje, u ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť o ich správnosti, budú blokované s tým, že pokiaľ ich nebude možné opraviť alebo overiť, popr. by takáto oprava alebo overenie bolo spojené s neúmernými nákladmi alebo obtiažami, dôjde k ich likvidácii.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, je Návštevný poriadok platný a účinný dňom jeho prvotného uverejnenia na internetových stránkach bolzano.sk. Spoločnosť Bohdan Bolzano s.r.o. si vyhrazuje právo tento Návštevný poriadok kedykoľvek zmeniť. Tento Návštevný poriadok je platný a účinný od 1. 9. 2011.